Дошкільний
Навчальний
Заклад №30

Вид на корпус закладу
Вид на корпус закладу
Територія садочка
Дівчатка-писаночки
Наші вихованці
Дітки на прогулянці
Ранкова гімнастика

Ужгородської міської ради

Лічильник

Дошкільний навчальний заклад №30 (ДНЗ №30)

Дошкільний навчальний заклад №30 загального розвитку Ужгородської міської ради відкритий 1 грудня 1975 р. Розрахований на 6 вікових груп.

Педагогічний колектив

Наше кредо: "Дитина - ніжний паросток, який стане могутнім деревом. А зараз цей паросток треба поливати добротою, любов'ю та щирістю."

Наші педагоги:

У днз працює 14 педагогів. З них: звання "вихователь-методист" - 4, кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії" - 4, "спеціаліст першої категорії" - 2. "спеціаліст ІІ категорії -2", спеціаліст-4, відповідає займаній посаді 2.

Робота педагогічного колективу спрямована на: удосконалення системи дошкільного виховання відповідно до нової редакціх "Базової програми дошкільного виховання "Я у Світі"

-впровадженняпрограми "Впевнений старт"

-використання особистісного орієнтованого підходу у формуванні ціннісного ставлення дошкільників до природного середовища;

-виховання духовності-як однієї з форм розвитку особистості.

Контакти:

м. Ужгород,

вулиця Шевченка 42

тел: 0312-64-24-78, 0312-64-38-66

РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 (дванадцяти ) годин.

Вихідні дні – субота, неділя та святкові.

Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00.

СТАТУТ

дошкільного навчального закладу № 30 загального розвитку Ужгородської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад № 30 (далі –дошкільний заклад,скорочена назва ДНЗ № 30) загального розвитку Ужгородської міської ради.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу - 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Шевченка,42, тел. 64-24-78, 64-38-66.

1.3. Засновником дошкільного закладу є Ужгородська міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 115 місць.

2.2. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.3 До дошкільного закладу приймаються діти віком від 2 до 5 років.

2.4 Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові)

- від 2 до 3 років - 1 група;

- від 3 до 5 років – 5 груп.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

- у групі раннього віку – 15 дітей;

- у дошкільних групах – 20 дітей.

2.6. Наповнюваність груп здійснюється відповідно до чинного законодавства України

2.7. Для зарахування дитини в дошкільний заклад потрібно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- заява батьків або осіб, які їх замінюють, до завідувача дошкільним закладом;

- копію свідоцтва про народження дитини.

2.8. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період ( 75 днів ).

2.9. Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюється:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

- якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше місяця.

2.10. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх заміняють складає не менше 10 (десяти) днів.

3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 (дванадцяти ) годин.

Вихідні дні – субота, неділя та святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00.

4. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу та погоджується з управлінням освіти Ужгородської міської ради .

4.4. План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з Ужгородською міською санітарно-епідемічною службою.

4.5. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно програмового забезпечення Базового компоненту дошкільної освіти.

4.7 Пріоритетні напрямки освітньої діяльності дошкільного закладу визначаються педагогічною радою.

4.7. Здійснює проектну навчальну діяльність (за рішенням педагогічної ради, ради дошкільного закладу ).

4.8. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги на підставі угоди з батьками або особами, які їх замінюють.

5. Організація харчування дітей в дошкільному закладі

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється організаціями, фірмами, які виграли тендер, при наявності сертифікатів якості продукції.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 4-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

6.Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичним персоналом закладу на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, технічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: преміювання, нагородження грамотами, оголошення подяки.

7.3. Кожна дитина має право на:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків та осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання дітей;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, що їх замінюють, зобов’язані :

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку до 10 числа кожного місяця;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь в методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватись у професійні спілки чи бути членами інших об’єднань громадян , діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного і психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні, медична сестра та інші працівники приймаються на роботу керівником дошкільного закладу.

7.11. Всі працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарно та епідемічного благополуччя населення» проходять періодично (двічі на рік ) медичні огляди.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – Управлінням освіти Ужгородської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, яка призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України « Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за положенням із засновником дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних , протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність заснованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючим колегіальним органом у дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: завідуюча , педагогічні, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів та бути запрошеними громадські організації з правом дорадчого голосу, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

8.4. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

Педагогічна рада :

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педради – не менше 4-х разів на рік.

8.5. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх .

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають її оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.6. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу . Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші). Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносять пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

9. Майно дошкільного закладу

9.1. Майно дошкільного закладу перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Ужгорода і закріплюється за дошкільним закладом на праві оперативного управління. Органом управління майна закладу є Засновник - Ужгородська міська рада. Будь - які дії щодо майна закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладення будь- яких правочинів щодо майна (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, дошкільний заклад здійснює відповідно до рішень Засновника.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту закладу.

10.2. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- кошти міського бюджету;

- кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормативами фінансування дошкільних закладів;

- кошти, одержані від громадян за подання платних послуг у галузі освіти;

- добровільні грошові внески й спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян і фізичних осіб,

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством

10.3. Дошкільний заклад за погодженням із Засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- дошкільний заклад користується приміщенням, обладнанням, наданою територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, установчими документами.

10.4. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний засновникові.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснює Управління освіти Ужгородської міської ради.

12. Порядок ліквідації та припинення діяльності дошкільного закладу 12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

12.2. Реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється за рішенням Засновника, або рішенням суду в випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.4 При ліквідації або реорганізації дошкільного закладу звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.